2023. május 28. | Emil
-3° calendar-image

Bemutatkozás

Létrehozva: 2016. február 17.


1. Az iskola története, az iskola helye a városrész életében

 

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája 1973 szeptemberében kezdte meg működését 9. Számú Általános Iskola néven, az épülőfélben lévő Csebokszári-lakótelep, ma Felsőváros első iskolájaként.

Az iskola körzete az utóbbi időszakban folyamatosan fejlődik; javult az utak és járdák állapota, játszóterek épültek, rekortán futópályával és szabadtéri kondiparkkal bővült a sportolási lehetőség, új civil közösségi hely nyílt, szobrok létesültek, parkosítások történtek.

 

Az iskola több, a városrészhez kötődő szervezettel jó kapcsolatot ápol, többek között:

Benedek Elek Óvoda és tagóvodái: gyakorlatilag bázisóvodáknak tekinthetők, együttműködésük legfontosabb eredménye, hogy minden évben sok iskolaérett gyermekük választja a Tinódit,

Forráspont LISZI (Lakossági Szolgáltató és Információs Iroda): a közelmúltban nyitott iroda által szervezett programok az iskola tanulóinak is szólnak,

Nyugdíjasház: a szomszédban található épület lakóit rendszeresen örvendeztetik meg különféle műsorokkal.

 

A tanulói létszám az alapítástól folyamatosan nőtt, délelőtt-délutáni váltásban folyt a tanítás, amíg 1979-ben átadták a 6. Számú, ma Egri Balassi Bálint Általános Iskolát, ahová minden évfolyam fele osztálya a hozzájuk tartozó nevelőkkel átköltözött.

A gyereklétszám tovább bővült, voltak időszakok, hogy ismét 4 tanulócsoport volt egy évfolyamon. Később újabb iskola nyílt a lakótelepen, ami megint kezelte ezt a helyzetet. A csökkenő gyereklétszám ellenére jelenleg sincs beiskolázási gond, az elmúlt években a jelentkezők száma alapján több alkalommal indulhatott volna harmadik osztály is. Ez többek között a kiváló pedagógusoknak köszönhető családias hangulatnak, és a folyamatosan újragondolt pedagógiai program által kínált lehetőségeknek tudható be.

Testnevelés tagozatos iskolának indult, amit az 1982/1983-as tanévtől fokozatosan felváltott az ének-zene tagozat.

Újításnak számított az 1989/1990-es tanévtől fokozatosan bevezetett Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (ÉKP), amelyet a 2004/2005-ös tanévtől szintén fokozatosan váltott le a Nemzeti Tankönyvkiadó tanterve.

A 2013/2014-es tanévtől az 1. és 5. évfolyamokkal indulva a kerettantervre épülő helyi tantervek vannak használatban.

A 2015/2016-os tanévtől bevezettük az emelt szintű angol nyelvi oktatást, a 2018/2019-es tanévtől pedig a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást, ami fokozatosan át fogja venni az emelt szintű ének-zenei ill. angol nyelvi oktatás helyét.

 

Az iskola Tinódi Sebestyén nevét 1994-ben vette fel.

2007-ben a többi felsővárosi általános iskolával történt összevonás, 2009-ben a gazdálkodásnak az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményéhez való átszervezése, majd 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz mint fenntartóhoz való kerülés mind hatással voltak az intézmény életére, de meg tudta őrizni „tinódis" arculatát.

A tanulók főleg a Felsővárosban laknak, ahol az alapítás óta kicserélődött egy generáció, így a régi tanítványok korosztálya képezi a mostani szülői gárda egy részét, de sok a beköltöző lakó is. A szülők iskolázottságát elsősorban a középfokú végzettség jellemzi, de magas a diplomások száma is. A 6. évfolyam végéig minden osztálynak van napközis csoportja, és a 7-8. évfolyamoknak is két nagy létszámú délutáni csoportja, ami nagy segítség a tanulóknak és a szülőknek, a tanulók nagy része jár is a napközibe.

A szülőkkel a rendszeres szülői értekezleteken és fogadó órákon keresztül tartjuk a kapcsolatot, valamint az Iskolai Szülői Munkaközösség évenkénti 2 ülésén tudunk nagyobb horderejű kérdéseket megvitatni, többek között a szülői-tanári farsangi bál (a szülőkkel való kapcsolattartás egyik különlegesebb eleme) megszervezését. Az osztályok SzMK-i olyan tevékenységek megszervezésében segítenek mint pl. a pedagógusnap megünneplése, kirándulások és ballagások.

 

2. Az iskolai munka tárgyi feltételei

 

Az iskola 45 éves épülete, amely rendszeres és gondos karbantartást igényel, az utóbbi időben fokozatosan megújult, elsősorban az EKVI mint üzemeltető gondos, tervszerű munkája révén. Akadálymentes lett, korszerűsödött az elektromos hálózata, sor került a tornaterem folyosójának festésére, a tornatermi függöny cseréjére, a tornapadok és bordásfalak felújítására. Az udvaron idén létesült egy szabadtéri kondipark is. A bejárati és a hátsó udvari ajtókat jól záródó műanyag ajtóra cserélték. A balesetveszélyes előtetők helyett újakat szereltek fel.

Az infokommunikációs eszközellátottság a tanulókat illetően elég jó, bár a két informatika terem számítógépeinek folyamatos cseréjével kell számolni. A pedagógusok nagy részének van valamilyen informatikai végzettsége vagy ismerete, és többen igyekeznek rendszeresen használni a számítógépeket és az aktívtáblákat. Jelenleg folyik az informatikai hálózat kiépítése, melynek keretében a kollégák számára a tanári szobában a felkészülést támogató számítógépeket is biztosítani fogunk. Az iskola honlapja naprakész.

A kötelező taneszközök rendelkezésre állnak. Az iskolai könyvtár kialakítása, bútorzatának cseréje pályázat útján valósult meg. Az emelt szintű angol képzés bevezetése miatt létrejött egy „angol kuckó" is. A folyosók és a tantermek otthonosak, dekorációjuk ízléses, ami a kollégák igényességét mutatja.

 

3. A nevelő-oktató munka személyi feltételei

 

A tantestület szakos összetétele közel optimálisnak mondható, de a kémia oktatását és az egyik napközis csoport ellátását más iskolákból áttanító kollégákkal kell megoldani. Jelenleg 416 tanulóval 40 pedagógus foglalkozik. Évfolyamonként 2 osztály működik, kivéve a 7. évfolyamot, ahol 3 tanulócsoport van. Ez jelenleg közel 24 fős átlagos osztálylétszámot jelent. Eredetileg 16 tanulócsoportra készült az épület, most is az lenne az ideális csoportszám.

A tantestület átlag életkora elég magas: a pedagógusok mintegy fele közel 20 éve együtt dolgozik, a következő negyede is már legalább 10 éve tagja a kollektívának, további ötöde pedig a Balassival történt összevonás következtében lett tagja. A kollégák szorgalmasak, tettre készek, kreatívak, empatikusak, és mindent megtesznek a gyerekekért.

 

Az iskola a pedagógus-továbbképzési programját igyekszik maradéktalanul teljesíteni, a pedagógusok javarészt ingyenes képzéseken tudnak részt venni, hogy a 120 órás kötelezettségüknek megfeleljenek, az ettől eltérő továbbtanulási szándékot (pl. mesterképzés) mindenki saját maga finanszírozza.

2016/2016-os tanévben 25 fő végezte el egy pályázati lehetőségnek köszönhetően a „Kiemelkedően sikeres pedagógusok 7 szokása" c. 60 órás továbbképzést. Közül 6 fő további 60 órás képzésen ennek mentori fokozatát megszerezte annak érdekében, hogy az ún. „Életrevaló" módszertant az egész iskolában be lehessen vezetni.

 

4. A nevelő-oktató munka helyi sajátosságai

 

Intézményünk ügyel a működését meghatározó jogszabályok betartására, melyek változásait követjük és igazodunk hozzájuk. Alapdokumentumaink (alapító okirat, pedagógiai program stb.) hiánytalanul megvannak és lényegében naprakészek. A fenntartóval és a működtetővel való kapcsolatunk szívélyes, együttműködő, mindegyik fél részéről lojális. Az általuk adott utasításokat, feladatokat (jelentések, adatszolgáltatások, véleményezések stb.) a tőlünk telhető legnagyobb körültekintéssel és pontossággal, határidőre végre szoktuk hajtani. Gondjainkkal, panaszainkkal bizalommal fordulhatunk feléjük, segítségükre számíthatunk.

 

Az oktatási szerkezet évek óta lényegében változatlan, évfolyamonként két osztályt tudunk fenntartani. A tanulói létszám a különféle negatív tendenciák ellenére stabil. Az iskola beiskolázási körzetén kívülről érkezik a tanulók 25%-a, ami magasnak mondható. Jelenleg a tanulók közel negyede jogosult gyermekvédelmi kedvezményre, 15%-uk hátrányos helyzetű, 7%-uk sajátos nevelési igényű.

Az alsó tagozat és a napközi külön-külön és együtt is szép szakmai munkát folytat, amelyre jól tud építeni a felső tagozat. Az alsó tagozat jelenlegi legfontosabb kihívása a már említett emelt szintű angol oktatás bevezetése és megszilárdítása, ami felmenő rendszerben egy újabb fontos elemmel gazdagíthatja az iskola nevelési-oktatási profilját.

A kultúra értékeivel való azonosulás, a művészeti képzés kiemelt helyet foglal el az intézmény profiljában. Az emelt szintű ének-zene oktatás minden évfolyamon a Kodály-módszer alapján folyik. A tagozat tanulói az iskolai szereplések mellett gyakran szerepelnek a város különböző rendezvényein, de több alkalommal felléptek már külföldön is. Mindkét kórus (2-4. és 5-8. évfolyam) folyamatosan megmérettetik az „Éneklő ifjúság" minősítésein, és rendre a legelőkelőbb helyet hozzák el. A művészeti nevelést komplexen értelmezve a mozgás és a vizuális kultúra oktatása is megkülönböztetett figyelmet kap. 2013-tól 1. és 5. évfolyamtól felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés keretében zajlik a néptánc oktatása.

 

Az iskola fontos feladatának tekinti a tehetséggondozást, minden lehetőséget megragadunk, hogy a tanulók szabadidejét minél hasznosabb foglalkozások töltsék ki, és rengeteg versenyre készítjük fel és kísérjük el őket. A felső tagozatosokat aktivizáló Kutató Gyerekek Tudományos Köre az ÉKP-s program szép öröksége, és Eger városában az iskola specialitása, amelyet nagy eredményességgel működtetünk.

Az iskola további sajátossága a 2008 óta háromszor is elnyert Ökoiskola cím, melyre 2016. januártól örökösen jogosultak vagyunk. A mindennapi pedagógiai gyakorlatban (szakórák, szakköri foglalkozások, iskolai szintű akciók, pályázatok) a tanulókat úgy neveljük, hogy későbbi életük során állampolgári döntéseikbe beépüljön a természet- és környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás. Az Ökoiskola Program a helyi környezeti, egészségügyi problémák feltárására és megoldására épül a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, az iskolaegészségügyi szakemberek és környezetvédő szervezetek bevonásával. A program keretén belül pihenőpark, sziklakert, dísztó, tanösvény került kialakításra, az épületben pedig ún. élősarkok találhatók.

 

A sportban is igyekszünk kielégíteni a gyerekek és a szülők igényeit: nagyon jó korosztályos fiú labdarúgó csapataink vannak, jól szerepelnek a lány tornászok., és népszerű a cselgáncs a gyerekek körében. A főiskola csapatával közösen sok gyerekkel szerettettük meg a kézilabdát.

 

A tanulmányi versenyeken kívül rendkívül széles palettája van a szabadidős tevékenységeknek is - amelyből a jól működő diákönkormányzat is kiveszi a részét -, a teljesség igénye nélkül: táborok, túrák gyalog vagy kerékpárral, a már hagyományos „24 órás floorball", diáknap, farsang, Mikulás-diszkó, stb.

Az iskola számos közösségi és ünnepi programot rendez, melyek egy része a hagyományos társadalmi eseményekhez (elsősök fogadása, karácsony, szülők-nevelők farsangja stb.), más része a pedagógiai program sajátosságainak tekintendő ének-zenei tagozathoz, és a kutatói vagy ökoiskolai programhoz kapcsolódik (hangversenyek, konferenciák stb.), és van, ami kifejezetten az iskola sajátja, mint pl. a Tinódi-nap. Nagyon jó kezdeményezés a „Határtalanul tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" programban való részvétel is.

Az iskola a diákjait és pedagógusait az alábbi kitüntetésekben részesíti:

- Tinódi-díj: a karácsonyi ünnepségen adjuk át annak a 4. és 8. osztályos tanulónak, illetve pedagógusnak, akik a legtöbbet tették az iskola hírnevének öregbítéséért

- a Gáspár Andrea Irodalmi-díjat (iskolánk nemrég elhunyt magyartanárának emlékére) a Tinódi Napon (október 17-én) adjuk át az iskolai irodalmi pályázat győztesének

- az Év Tanulója-díjat a tanév végén adjuk át az adott tanév legeredményesebb diákjainak

- a Diákönkormányzat díját szintén a tanév végén adjuk át az adott tanév legkiválóbb közösségi munkáját végző diákjának.

 

Iskolánk (a tanulókon keresztül) a legkülönbözőbb irodalmi-, képzőművészeti- és egyéb pályázatokon vesz részt, él a „Határtalanul..." program kirándulási, az Erzsébet Program táborozási lehetőségeivel, és rendszeresen indul erdei iskolai pályázatokon. Ugyanakkor fokoznunk kell az iskolai munka egyes területeinek fejlesztését célzó, széleskörű pályázati lehetőségek kihasználását (eszköz- és informatikai fejlesztés, tanári tanulmányutak, tehetséggondozó programok, szakmai rendezvények, ösztöndíjprogramok stb.).

 

Az iskola mellett működik a Szivárvány Alapítvány, ami az iskolai tehetséggondozást hivatott támogatni. A kuratórium újjászervezése jelenleg zajlik.

< Vissza